KVKK

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Değerli kullanıcı; işbu aydınlatma metni, Bilgiçler Yapı İnşaat Ltd. Şti. (“Şirket”) yahut Şirketimizin tayin edeceği üçüncü kişi Şirket tarafından kurumsal internet sitemizde kullanılan iletişim formunun doldurulması esnasında elde edilen kişisel veriler sebebiyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketimizin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur. 

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği bizler için büyük önem taşımakta olup, kişisel verileriniz mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz:

Şirketimiz tarafından elde edilen aşağıda sayılı kişisel verileriniz işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgileri: İsim, soy isim
 • İletişim Bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, tarafınızca İletişim Formu belgesinin doldurulması veya Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (BİLGİÇLER YAPI İNŞAAT LTD.ŞTİ.’nin merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, konferans ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

Elde edilen Kişisel Verileriniz, KVKK madde 5(2)(d)’de belirtilen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” ve KVKK madde 5(2)(f)’de belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ve fiziki ortamlarda, gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak muhafaza edilmekte ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. Sizlerden gelen talep ve sorunların cevaplanması ve bu kapsamda etkin bir müşteri desteği sunulması, sorunların giderilebilmesi,
 2. Şirketimiz ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin ifası,
 3. Sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi,
 4. Finansman, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 5. Talep, şikayet, sözleşme süreçleri ve/veya hukuki taleplerin takibi
 6. Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 7. Sizler için uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların size özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi,
 8. Mevzuatta, Şirket içi politikalarda sizi ilgilendiren değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması,
 9. Ziyaretçi profillerimizin belirlenmesi,
 10. İstek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi.
 11. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, muhasebesel ve yönetimsel faaliyetlerimizi yürütülebilmek amacıyla grup şirketlerimiz Muya Poliüretan Kauçuk San. ve Tic. A.Ş. & Terda Terlik Dağ. San. Tic. Ltd. Şti.’ne, KVKK  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu metinde gösterilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemleri de alınarak paylaşılabilecek, bu doğrultuda işlenebilecek ve yukarıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda yurt içi ve/veya yurt dışına gönderilebilecek veya transfer edilebilecektir. Kişisel verileriniz sayılan yetkili kişiler dışında hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Şirketimiz içinde ise, konu ile yetkili kişiler güvenlikle bağlantılı olmak kaydıyla bu verilerinize erişebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işlenmektedir. İlgili sürelerin dolması halinde Kişisel Verilerinizi re’sen veya talebiniz üzerine derhal “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 1. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 2. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 1. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İşbu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kimliğinizi tespit edecek belgeler ile birlikte Adnan Kahveci Mah. İnönü Cad. No:101 Beylikdüzü/İstanbul adresindeki Şirketimize ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya (ii) Adnan Kahveci Mah. İnönü Cad. No:101 Beylikdüzü/İstanbul adresindeki Şirketimize noter kanalı ile tebligat gönderebilir veya (iii) kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde info@aktimticaretmerkezi.com.tr adresine iletebilirsiniz.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi için Bilgiçler Yapı İnşaat Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Politika’yı inceleyebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ AL
x
DETAYLI BİLGİ İÇİN
FORMU OLDURUN